Urabandai Tourism Official Website
Lake Country

Urabandai Tourism Official Website

Lake Country

urabandai

digital brochure

Oshio Koku Bosatsu (Space Bodhisattva) Hall Oshio Koku Bosatsu (Space Bodhisattva) Hall Oshio Koku Bosatsu (Space Bodhisattva) Hall